INFORMACJA Wójta Gminy Sosnowica o przyjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sosnowica na lata 2024 – 20302023-12-08T11:17:06+01:00

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOSNOWICA

 

Wójt Gminy Sosnowica,

na podstawie art. 11 ust. 3 i w związku z art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485.)
powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych

projektu uchwały Rady Gminy Sosnowica

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Sosnowica

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Gminy Sosnowica w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Sosnowica.

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Sosnowica.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 18.09.2023 r. do 18.10.2023 r. w następujących formach:

1.Zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą:

2.Zbieranie uwag w postaci papierowej za pomocą:

Wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Sosnowica, Spokojna 10, 21-230 Sosnowica, lub osobiście w pokoju nr 20 w godzinach pracy Urzędu.

3.  Otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem partnerów społeczno-gospodarczych:

  • zaplanowane w dniu 22.09.2023 r. o godz. 10.00 pod adresem: Sportowa 2, 21-230 Sosnowica (sala – Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnowicy).

4. Ankieta konsultacyjna:

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z przygotowanego formularza.
Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Sosnowica.

Niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji przygotowane zostanie podsumowanie oraz sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówieniu ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Materiały podlegające konsultacjom:

Materiały informacyjne, tj.:

  • Projekt uchwały Rady Gminy Sosnowica w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
  • Uzasadnienie projektu uchwały;
  • Mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
  • Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji w Gminie Sosnowica;

udostępnione będą w wersji:

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

Obwieszczenie opublikowano dnia 11.09.2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sosnowica

Załączniki:

Załącznik nr 1-2 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia ob zdegr i ob rewit 

Załącznik nr 1 – Obszar zdegradowany Gminy Sosnowica

Załącznik nr 2 – Obszar rewitalizacji Gminy Sosnowica

Załącznik nr 4 Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Sosnowica

Załącznik nr 5 ankieta konsultacyjna

Załącznik nr 6 formularz zgłaszania uwag

Informacja podsumowująca przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego

Informacja podsumowująca przeprowadzenie konsultacje społeczne

01 Inforacja o podjęciu uchwały