Atrakcyjność turystyczna danego obszaru uzależniona jest od szeregu czynników odgrywajacych istotną rolę w rozwoju turystyki. Można je podzielić na dwie podstawowe grupy:

  • walory naturalne (przyrodnicze)
  • walory kulturowe (antropogeniczne).

Walory turystyczne stanowią podstawowy element budowania oferty turystycznej, a od ich charakteru i sposobu wykorzystania uzależnione są kierunki rozwoju turystyki.

W “Planie zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego” (2002) Gmina Sosnowica została zaliczona do obszarów o najwyższych walorach turystycznych w całym województwie. Na jej terenie zlokalizowane są obszary cenne pod względem przyrodniczym (parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty, pomniki przyrody) oraz zabytki architektury o walorach historycznych. Ponadto ważną cechą jest wielokulturowość tego obszaru, która może stanowić czynnik aktywizujący działalność gminy.

Gmina Sosnowica leży w południowej części powiatu parczewskiego na terenie województwa lubelskiego. Pod względem komunikacyjnym leży stosunkowo blisko większości ośrodków miejskich będących stolicami powiatów tj. Parczewa (21km), Chełma (61), Włodawy (40km) i miasta wojewódzkiego – Lublina (59km), dzieki czemu posiada stosunkowo łatwy dostęp do świadczonych tam usług.

Według regionalizacji klimatycznej Polski przedstawionej przez A. Wosia (1999) obszar gminy Sosnowica leży w Regionie Podlasko – Podlaskim, w rejonie oddziaływania klimatu umiarkowanego kontynentalnego. Cechą charakterystyczną tego typu klimatu są znaczne wahania temperatur rocznych – długie i gorące lato oraz długie i mroźne zimy. Obserwuje się tutaj skrócenie przejściowych pór roku – wiosny i jesieni. Cechą klimatu, sprzyjającego przede wszystkim rozwoju turystyki, jest występowanie największej liczby dni słonecznych w ciągu roku w stosunku do reszty kraju.

Pod względem jakości powietrze na terenie Gminy Sosnowica jest jako dobre i bardzo dobre. O jakości powietrza atmosferycznego na tym terenie decydują kotłownie indywidualne (kotłownie na paliwo stałe w domach jednorodzinnych). Liniowe źródła zanieczyszczenia jakimi są drogi na terenie gminy oddziaływują na jakość powietrza tylko lokalnie, tj. w bezpośrednim ich sąsiedztwie, a zasięg ich oddziaływania praktycznie zamyka się w pasie drogowym.

Coraz częściej kryterium wyboru miejsca wypoczynku jest “czystość środowiska”, w tym także dobra jakość powietrza atmosferycznego Pod tym względem w Gminie sosnowica panują szczególnie atrakcyjne warunki dla turystyki pieszej, rowerowej i konnej odbywającej się wzdłuż szlaków komunikacyjnych.

Elementem wyróżniającym gminę jest bogactwo jezior oraz stawów. Na terenie gminy znajduje się 7 jezior o genezie polodowcowej.

Posiada ponadto ponad przeciętne walory przyrodnicze, które stanowią jej najwieksze bogactwo i zarazem daje mozliwość rozwoju równej formy turystyki. Najcenniejsze obiekty zostały objete róznymi formami ochrony przyrdoy stanowiącymi około 68% powierzchni gminy).

Obszar gminy Sosnowica był miejscem licznych bitew i starć w czasach zaborów oraz wojen. Na dziedzictwo kulturowe składają się przede wszystkim pozostałości po dawnych właścicielach ziemskich – Sosnowskich oraz Krasowkich. Ze względu na swoje położenie na pograniczu polsko – ukraińskim Sosnowica była ośrodkiem kościoła prawosławnego. Była miejscem styku trzech kultur: katolickiej, prawosławnej i żydowskiej. O charakterystycznym krajobrazie gminy decydują przede wszystkim bogactwo dawnej drewnianej zabudowy mieszkalnej.