Projekt ,,Rewitalizacja w Gminie Sosnowica’’ jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich.

Całkowita wartość projektu – 4 852 083,22 zł

Wartość dofinansowania – 3 807 862,61 zł

Zakończenie rzeczowe projektu – 30.06.2022 r.

Przedmiotem projektu jest -rewitalizacja terenów gminy Sosnowica.

 

Zakres prac obejmuje:

  1. Modernizacja budynku przedszkola w Sosnowicy.
  2. Modernizacja budynku po policji w Sosnowicy.
  3. Budowa boiska, placu zabaw i altany w miejscowości Pasieka.
  4. Modernizacja świetlicy wiejskiej i biblioteki filialnej w miejscowości Zienki.
  5. Przebudowa drogi w miejscowości Zienki.
  6. Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Zienki.
  7. Zakup i modernizacja budynku w miejscowości Turno Osada.
  8. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z rozbudową placu zabaw w miejscowości Turno Osada.
  9. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Turno.
  10. Remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Turno Osada.

 

Celem nadrzędnym projektu są inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczynią się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych.

 

Cele projektu: Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji kryzysowej oraz wzmocnienie potencjałów rozwojowych obszaru zdegradowanego na terenie gminy Sosnowica, przez wsparcie przedsięwzięć rewitalizacyjnych obejmujących m.in. zadania w zakresie głębokiej przebudowy i adaptacji obiektów i obszarów, ukierunkowane w szczególności na poprawę jakości korzystania z przestrzeni, likwidację izolacji obszarów problemowych oraz poprawę jakości życia mieszkańców obszarów zdegradowanych. Celem projektu jest rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych, które wzmocnią wysiłki na rzecz ograniczania koncentracji ubóstwa oraz wykluczenia społecznego mieszkańców obszarów rewitalizowanych.

 

Cele szczegółowe: poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i estetyki przestrzeni publicznych przyczyniająca się do poprawy jakości korzystania z przestrzeni publicznej, wzrostu atrakcyjności obszaru oraz ograniczenia zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego. Stworzenie warunków infrastrukturalnych do realizacji przedsięwzięć o charakterze społecznym, co wpłynie na poprawę stanu faktycznego.