Deklaracja dostępności serwisu Gminy Sosnowica

Jako koordynatora do spraw dostępności wyznaczono Panią Beatę Wachulik. Kontakt do koordynatora pod numerem telefonu 825912145 wew. 119  adres e-mail: koordynator@sosnowica.pl

Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Gminy Sosnowica osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020/2021

Plan działania(PDF)

 

Gmina Sosnowica zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie
do strony internetowej: https://www.sosnowica.pl/ 
Data publikacji strony internetowej: 2020.02.18
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.02.18
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
poniższych niezgodności lub wyłączeń:
1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty
opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
o pochodzą z różnych źródeł,
o są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach
organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
o opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
o posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki
udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
o opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy
innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również
przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
3. z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany
znacznik lang.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Beatą Wachulik pod numerem telefonu 825912145 wew. 119  adres e-mail: koordynator@sosnowica.pl
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i
składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie
niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:
1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
3. sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego
sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej
informacji.
Gmina zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z
żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym
wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie
może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Gmina zaproponuje alternatywny
sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Gmina odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w
sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony
internetowej.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Urząd Gminy Sosnowica, ul. Spokojna 10, 21-230 Sosnowica
Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Spokojnej, do którego prowadzą schody oraz podjazd
dla wózków.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części
korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W
budynku nie ma windy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na prawo od wejścia głównego.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
W budynku nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM) dla osób głuchych.