Rada Gminy Sosnowica VIII Kadencji 2018-2023 roku

Przewodniczący
Jacek Mitruk – Izabelin

Wiceprzewodniczący
Staniak Katarzyna – Nowy Orzechów

Członkowie:

Armaciński Jarosław – Sosnowica

Bancerz Stanisław – Sosnowica

Chibowski Marek- Pieszowola

Czekalski Wojciech – Komarówka

Dorożyńska Barbara – Nowy Orzechów

Grzegorczyk Henryk – Turno

Grzywaczewski Robert – Pieszowola

Hołowieniec Mariusz – Lejno

Gryciuk Marian – Sosnowica

Majewska Maria – Bohutyn

Mitruk Jacek – Izabelin

Muzyka Mariola – Górki

Wójtowicz Robert – Zienki

Żółkowska Krystyna – Zienki

Komisja rewizyjna:

 1. Mariusz Hołowieniec- Przewodniczący
 2. Mariola Muzyka – Członek
 3. Stanisław Bancerz- Członek
 4. Wojciech Czekalski – Członek

Komisja Budżetu i Finansów:

 1. Wojciech Czekalski – Przewodniczący
 2. Mariola Muzyka – Członek
 3. Marek Chibowski – Członek
 4. Barbara Dorożyńska – Członek

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska:

 1. Henryk Grzegorczyk – Przewodniczący
 2. Maria Majewska – Członek
 3. Robert Wójtowicz – Członek
 4. Robert Grzywaczewski – Członek
 5. Jacek Mitruk – Członek

Komisja Zdrowia, Kultury i Oświaty:

 1. Krystyna Żółkowska – Przewodnicząca
 2. Maria Majewska – Członek
 3. Katarzyna Staniak – Członek
 4. Robert Wójtowicz – Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Marian Gryciuk – Przewodniczący
 2. Krystyna Żółkowska – Członek
 3. Mariusz Hołowieniec – Członek
 4. Robert Grzywaczewski – Członek