Mając na względzie zapewnienie właściwego poziomu ochrony środowiska na obszarze Gminy Sosnowica, dla którego ustanowienie zbiorczego systemu zbierania ścieków nie jest uzasadnione, jako że nie przyniosłoby korzyści dla środowiska lub powodowałoby nadmierne koszty, przyjęto rozwiązanie wyposażania  gospodarstw domowych w indywidualne systemy zapewniające odpowiedni poziom ochrony środowiska z uwzględnieniem wymagań PN EN 12566-3+A2:2013-10 oraz zasady „najlepszej dostępnej techniki”.

Wójt Gminy Sosnowica  informuje, że do dnia 15 czerwca  2022 r. Urząd Gminy Sosnowica będzie prowadzić zapisy osób chętnych – właścicieli nieruchomości zamieszkałych na stałe na terenie Gminy Sosnowica (z wyłączeniem miejscowości Sosnowica ,Sosnowica Dwór, Turno Osada, Górki, Zienki, Pasieka) do udziału w Projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków/POŚ/.

Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.

Projekt zostanie zrealizowany przez Gminę Sosnowica  wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obowiązkowe warunki udziału w projekcie:

  1. Udział w projekcie mogą zadeklarować wyłącznie właściciele (współwłaściciele) nieruchomości stale zamieszkałej, położonej w miejscowościach Gminy Sosnowica z wyjątkiem miejscowości Sosnowica ,Sosnowica Dwór, Turno Osada, Górki, Zienki, Pasieka, które posiadają lub będą posiadać sieć kanalizacyjną oraz gdzie jest planowana budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej.
  2. Całkowity koszt budowy wysokosprawnej przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi ok. 25 000,00 złotych (w zależności od liczby osób zamieszkałych na danej posesji oraz typu przyjętej przydomowej oczyszczalni ścieków uzależnionego od warunków geologicznych),
  3. Właściciel nieruchomości może otrzymać dofinansowanie do wysokości 63,63% wartości zadania w zależności od otrzymanej przez Gminę dotacji z PROW.
  4. Właściciel zobowiązuje się do przeprowadzania we własnym zakresie i na własny koszt przeglądów serwisowych zgodnych z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej, przekazanej przez wykonawcę oczyszczalni oraz do ponoszenia w tym czasie wszelkich kosztów niezbędnych do utrzymania przydomowej oczyszczalni ścieków i do prawidłowej eksploatacji.
  5. Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków powinny złożyć pisemną deklarację, której wzór znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji oraz dostępny jest w Urzędzie Gminy Sosnowica – Wiązowska Beata, w pokoju nr 20 .
  6. Deklaracje można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2022 r. Deklaracja powinna być złożona przez właściciela nieruchomości.
  7. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków będzie realizowana tylko na działce/działkach podanych w deklaracji i w żadnym wypadku nie może przekroczyć granicy tej działki/działek.
  8. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana na nieruchomościach, na których nie będzie to możliwe ze względów technicznych np. na terenach zalewowych, na gruntach chronionych, na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania z zakazem lokalizacji powyższej inwestycji.
  9. Deklaracje będą rozpatrywane według kolejności ich składania.
Koniecznie prosimy o przeanalizowanie minimalnych odległości, jakie muszą być zachowane przy lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz.U.2019.1065 t.j)

Poniżej przykładowy schemat lokalizacji urządzeń, gdzie:

– jako „osadnik” należy rozumieć elementy składowe POŚ;

– jako „drenaż rozsączający” należy rozumieć studnię chłonną, drenaż rozsączający itp.

 

Liczba złożonych oświadczeń przez mieszkańca powinna być równa liczbie właścicieli / współwłaścicieli nieruchomości widniejących na dokumentach potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości na których ma być wykonana przydomowa oczyszczalnia. (np. jeden właściciel równa się jedno złożone oświadczenie).

W załącznikach zamieszczone są wzory dokumentów do złożenia na dotację:

DEKLARACJA DOTYCZĄCA BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (1)

oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody (1)

Klauzula-przydomowa-oczyszczalnia-sciekow-Gmina-Sosnowica (1)