Szczepionki Covid-19: względy etyczne, prawne i praktyczne – Rezolucja 2361 (2021) /Źródło – https://rajrpjvwsfwdzs5hiujye7y72i–pace-coe-int.translate.goog/en/files/29004/html /

1. Pandemia Covid-19, choroby zakaźnej wywołanej przez nowego koronawirusa SARS-CoV-2, spowodowała wiele cierpień w 2020 r. Do grudnia odnotowano ponad 65 milionów przypadków na całym świecie, a ponad 1,5 miliona osób straciło życie. . Ciężar choroby związany z samą pandemią, a także środki w zakresie zdrowia publicznego wymagane do jej zwalczania, zdewastowały gospodarkę światową, obnażając istniejące wcześniej usterki i nierówności (w tym w dostępie do opieki zdrowotnej) oraz powodując bezrobocie, upadek i ubóstwo.
2. Szybkie wprowadzenie na całym świecie bezpiecznych i skutecznych szczepionek przeciwko Covid-19 będzie miało zasadnicze znaczenie dla powstrzymania pandemii, ochrony systemów opieki zdrowotnej, ratowania życia i pomocy w odbudowie globalnej gospodarki. Chociaż niefarmaceutyczne interwencje, takie jak fizyczne zdystansowanie się, stosowanie masek na twarz, częste mycie rąk, a także wyłączenia i blokady pomogły spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa, obecnie wskaźniki infekcji ponownie rosną w większości krajów na świecie. Wiele państw członkowskich Rady Europy doświadcza drugiej fali, która jest gorsza niż pierwsza, podczas gdy ich populacje coraz częściej doświadczają „zmęczenia pandemicznego” i czują się zdemotywowani, jeśli chodzi o przestrzeganie zalecanych zachowań, aby chronić siebie i innych przed wirusem.
3. Nawet szybko rozmieszczone, bezpieczne i skuteczne szczepionki nie są jednak natychmiastowym panaceum. Po okresie świątecznym pod koniec roku 2020 i na początku 2021 roku, z tradycyjnymi zgromadzeniami w pomieszczeniach, wskaźniki zakażeń będą prawdopodobnie bardzo wysokie w większości państw członkowskich. Ponadto francuscy lekarze właśnie naukowo ustalili korelację między temperaturami zewnętrznymi a częstością występowania chorób podczas hospitalizacji i zgonów. Szczepionki bez wątpienia nie wystarczą do znacznego obniżenia wskaźników infekcji tej zimy – w szczególności biorąc pod uwagę, że popyt znacznie przewyższa podaż w tym momencie. Pozory „normalnego życia” nie będą więc mogły zostać wznowione nawet w najlepszych okolicznościach najwcześniej od połowy do końca 2021 roku.
4. Aby szczepionki były skuteczne, kluczowe znaczenie będzie miało ich pomyślne rozmieszczenie i dostateczna absorpcja. Jednak szybkość, z jaką opracowywane są szczepionki, może stanowić trudne do zwalczenia wyzwanie w budowaniu zaufania do nich. Aby zapewnić skuteczność szczepionki, potrzebne jest również sprawiedliwe rozmieszczenie szczepionek Covid-19. Jeśli szczepionki nie są dostatecznie szeroko rozpowszechnione na poważnie dotkniętym obszarze kraju, szczepionki stają się nieskuteczne w powstrzymywaniu fali pandemii. Ponadto wirus nie zna granic, dlatego w interesie każdego kraju leży współpraca w celu zapewnienia globalnego równości dostępu do szczepionek Covid-19. Wahania dotyczące szczepionek i nacjonalizm szczepień mogą zniweczyć dotychczas zaskakująco szybkie i udane wysiłki w zakresie szczepień przeciwko Covid-19,pozwalając wirusowi SARS-CoV-2 na mutację, a tym samym stępienie najskuteczniejszego dotychczas na świecie instrumentu przeciwko pandemii.
5. Współpraca międzynarodowa jest zatem potrzebna bardziej niż kiedykolwiek, aby przyspieszyć rozwój, produkcję oraz uczciwą i sprawiedliwą dystrybucję szczepionek Covid-19. Plan alokacji szczepionek Covid-19, znany również jako COVAX, jest wiodącą inicjatywą w zakresie globalnego przydziału szczepionek. Inicjatywa, której współprzewodniczą Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Vaccine Alliance (Gavi) i Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), przyciąga fundusze z krajów subskrybujących na wsparcie badań, rozwoju i produkcji szerokiej gamy Covid -19 szczepionek i negocjuj ich ceny. Odpowiednie zarządzanie szczepionkami i logistyka łańcucha dostaw, które wymagają międzynarodowej współpracy i przygotowań ze strony państw członkowskich, będą również potrzebne, aby dostarczyć szczepionki przeciwko wirusowi w bezpieczny i sprawiedliwy sposób. Pod tym względem,Zgromadzenie Parlamentarne zwraca uwagę na wytyczne dla krajów dotyczące przygotowania programów, wdrażania i podejmowania decyzji na szczeblu krajowym, opracowane przez WHO.
Sześć państw członkowskich musi już teraz przygotować swoje strategie szczepień, aby przydzielać dawki w sposób etyczny i sprawiedliwy, w tym decydować o tym, którym grupom populacji należy nadać priorytet na początkowych etapach, gdy podaż jest niewielka, oraz w jaki sposób rozszerzyć zakres szczepień w miarę dostępności jednego lub więcej Covid- 19 szczepionek poprawia się. Bioetycy i ekonomiści w dużej mierze zgadzają się, że osoby powyżej 65. roku życia i osoby poniżej 65. roku życia z chorobami powodującymi ich poważne zagrożenie są bardziej narażone na ciężką chorobę i śmierć, pracownicy służby zdrowia (zwłaszcza ci, którzy ściśle współpracują z osobami należącymi do grup wysokiego ryzyka). ), a osoby pracujące w podstawowej infrastrukturze krytycznej powinny mieć priorytetowy dostęp do szczepień. Nie należy zapominać o dzieciach, kobietach w ciąży i matkach karmiących, dla których żadna szczepionka nie została do tej pory dopuszczona.
7. Naukowcy wykonali niezwykłą pracę w rekordowym czasie. Teraz muszą działać rządy. Zgromadzenie popiera wizję Sekretarza Generalnego ONZ, że szczepionka Covid-19 musi być globalnym dobrem publicznym. Szczepienia muszą być dostępne dla każdego i wszędzie. Zgromadzenie wzywa zatem państwa członkowskie i Unię Europejską do:
7.1 w odniesieniu do opracowywania szczepionek Covid-19:
7.1.1 zapewnić wysoką jakość badań, które są rzetelne i prowadzone w sposób etyczny, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie (ETS nr 164, Konwencja z Oviedo) oraz Protokołu dodatkowego dotyczącego badań biomedycznych (CETS nr. 195), które stopniowo obejmują dzieci, kobiety w ciąży i matki karmiące;
7.1.2 zapewnić, że organy regulacyjne odpowiedzialne za ocenę i autoryzację szczepionek przeciwko Covid-19 są niezależne i chronione przed naciskiem politycznym;
7.1.3 zapewnić przestrzeganie odpowiednich minimalnych standardów bezpieczeństwa, skuteczności i jakości szczepionek;
7.1.4 wdrożyć skuteczne systemy monitorowania szczepionek i ich bezpieczeństwa po ich wprowadzeniu do ogółu społeczeństwa, również w celu monitorowania ich długoterminowych skutków;
7.1.5 wdrożyć niezależne programy odszkodowań za szczepienia, aby zapewnić odszkodowanie za nieuzasadnione szkody i szkody wynikające ze szczepień;
7.1.6 zwracać szczególną uwagę na ewentualne wykorzystywanie informacji poufnych przez dyrektorów farmaceutycznych lub firmy farmaceutyczne nadmiernie wzbogacające się kosztem publicznym, wdrażając zalecenia zawarte w rezolucji 2071 (2015) w sprawie zdrowia publicznego i interesów przemysłu farmaceutycznego: jak zagwarantować prymat interesów zdrowia publicznego?
7.1.7 przezwyciężyć bariery i ograniczenia wynikające z patentów i praw własności intelektualnej, aby zapewnić szeroką produkcję i dystrybucję szczepionek we wszystkich krajach i wśród wszystkich obywateli;
7.2 w odniesieniu do przydziału szczepionek Covid-19:
7.2.1 zapewni poszanowanie zasady równego dostępu do opieki zdrowotnej, określonej w art. 3 Konwencji z Oviedo w krajowych planach przydziału szczepionek, gwarantując, że szczepionki Covid-19 są dostępne dla populacji bez względu na płeć, rasę, religię, lub status społeczno-ekonomiczny, zdolność do płacenia, lokalizacja i inne czynniki, które często przyczyniają się do nierówności w populacji;
7.2.2 opracować strategie sprawiedliwej dystrybucji szczepionek Covid-19 w państwach członkowskich, biorąc pod uwagę fakt, że początkowo podaż będzie niska, i przygotować się na rozszerzenie programów szczepień, gdy podaż się zwiększy; przy opracowywaniu tych strategii postępować zgodnie z radami niezależnych krajowych, europejskich i międzynarodowych komisji i instytucji bioetycznych, a także WHO;
7.2.3 zapewnić równe traktowanie osób należących do tych samych grup priorytetowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób najbardziej narażonych, takich jak osoby starsze, osoby z chorobami podstawowymi i pracownicy służby zdrowia, zwłaszcza ci, którzy ściśle współpracują z osobami znajdującymi się w grupie wysokiego ryzyka grupy, a także osoby pracujące w podstawowej infrastrukturze i usługach publicznych, w szczególności w służbach socjalnych, transporcie publicznym, organach ścigania i szkołach, a także osoby pracujące w handlu detalicznym;
7.2.4 promować równy dostęp do szczepionek Covid-19 między krajami poprzez wspieranie międzynarodowych wysiłków, takich jak Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT Accelerator) i jego ośrodek COVAX;
7.2.5 powstrzymać się od gromadzenia zapasów szczepionek Covid-19, co osłabia zdolność innych krajów do pozyskiwania szczepionek dla ich populacji, zapewniać, że gromadzenie zapasów nie przekłada się na wzrost cen szczepionek od tych, którzy gromadzą zapasy, do tych, którzy nie mogą, przeprowadzić audyt i należytą staranność w celu zapewnienia szybkie rozpowszechnianie szczepionek po minimalnych kosztach w oparciu o siłę rynkową, która nie musi być wymagana;
7.2.6 dopilnować, aby każdy kraj był w stanie zaszczepić swoich pracowników służby zdrowia i grupy szczególnie narażone, zanim szczepienia zostaną przekazane grupom niezagrożonym, a tym samym rozważyć przekazanie dawek szczepionek lub zaakceptować priorytetowe traktowanie krajów, które jeszcze nie były w stanie aby to uczynić, pamiętając, że sprawiedliwy i sprawiedliwy globalny przydział dawek szczepionek jest najskuteczniejszym sposobem pokonania pandemii i zmniejszenia związanych z nią obciążeń społeczno-ekonomicznych;
7.2.7 zapewni, że szczepionki Covid-19, których bezpieczeństwo i skuteczność zostały ustalone, będą dostępne dla wszystkich, którzy będą ich potrzebować w przyszłości, poprzez odwoływanie się, w razie potrzeby, do obowiązkowych licencji w zamian za opłacenie tantiem;
7.3 w odniesieniu do zapewnienia wysokiego spożycia szczepionek:
7.3.1 dopilnować, aby obywatele zostali poinformowani, że szczepienie NIE jest obowiązkowe i że nikt nie jest politycznie, społecznie lub w inny sposób naciskany, aby się zaszczepić, jeśli sami nie chcą tego zrobić;
7.3.2 dopilnować, aby nikt nie był dyskryminowany z powodu braku szczepienia, z powodu potencjalnego zagrożenia dla zdrowia lub braku chęci szczepienia;
7.3.3 podjąć wczesne skuteczne środki w celu przeciwdziałania dezinformacji, dezinformacji i wahaniom w odniesieniu do szczepionek Covid-19;
7.3.4 rozpowszechniać przejrzyste informacje o bezpieczeństwie i możliwych skutkach ubocznych szczepionek, współpracując z platformami mediów społecznościowych i regulując je, aby zapobiegać rozpowszechnianiu dezinformacji;
7.3.5 przekazywać w przejrzysty sposób treść umów z producentami szczepionek i udostępniać je publicznie do kontroli parlamentarnej i publicznej;
7.3.6 współpracować z organizacjami pozarządowymi i / lub innymi lokalnymi wysiłkami, aby dotrzeć do zmarginalizowanych grup;
7.3.7 angażować lokalne społeczności w opracowywanie i wdrażanie dostosowanych strategii wspierających przyjmowanie szczepionek;
7.4 w odniesieniu do szczepienia dzieci Covid-19:
7.4.1 zapewnić równowagę między szybkim rozwojem szczepień dla dzieci a należytym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa i skuteczności oraz zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa i skuteczności wszystkich szczepionek udostępnianych dzieciom, ze szczególnym uwzględnieniem najlepszego interesu dziecka, zgodnie z wytycznymi Zjednoczonego Królestwa Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka;
7.4.2 zapewnić wysokiej jakości badania, z należytą starannością o odpowiednie zabezpieczenia, zgodnie z międzynarodowymi normami prawnymi i wytycznymi, w tym sprawiedliwy podział korzyści i ryzyka u badanych dzieci;
7.4.3 zapewnić, że życzenia dzieci są należycie uwzględniane, stosownie do ich wieku i dojrzałości; jeżeli nie można wyrazić zgody dziecka, dopilnować, aby zgoda została wyrażona w innych formach i była oparta na rzetelnych i dostosowanych do wieku informacji;
7.4.4 wspierać UNICEF w jego wysiłkach na rzecz dostarczania szczepionek od producentów, którzy mają umowy z Ośrodkiem COVAX, tym, którzy najbardziej ich potrzebują;
7.5 w odniesieniu do zapewnienia monitorowania długoterminowych skutków szczepionek COVID-19 i ich bezpieczeństwa:
7.5.1 zapewnić współpracę międzynarodową w celu szybkiego wykrywania i wyjaśniania wszelkich sygnałów dotyczących bezpieczeństwa za pomocą globalnej wymiany danych w czasie rzeczywistym na temat zdarzeń niepożądanych po szczepieniu (AEFI);
7.5.2 używać świadectw szczepień wyłącznie w celu monitorowania skuteczności szczepionek, potencjalnych skutków ubocznych i zdarzeń niepożądanych;
7.5.3 wyeliminować wszelkie luki w komunikacji między lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi organami zdrowia publicznego zajmującymi się danymi AEFI i przezwyciężyć słabości istniejących sieci danych dotyczących zdrowia;
7.5.4 przybliżyć nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii do systemów opieki zdrowotnej;
7.5.5 wspierają powstającą dziedzinę badań przeciw adwersomii, która bada międzyosobnicze różnice w odpowiedzi na szczepionki w oparciu o różnice w odporności wrodzonej, mikrobiomach i immunogenetyce.
8. Odnosząc się do rezolucji 2337 (2020) w sprawie demokracji w obliczu pandemii Covid-19, Zgromadzenie potwierdza, że ​​parlamenty jako fundamentalne instytucje demokracji muszą nadal odgrywać potrójną rolę reprezentacji, prawodawstwa i nadzoru w warunkach pandemii. W związku z tym Zgromadzenie wzywa parlamenty do wykonywania tych uprawnień, w stosownych przypadkach, również w odniesieniu do opracowywania, przydziału i dystrybucji szczepionek Covid-19