O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Sosnowica

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 1 i 2,  art. 11 ust. 1 i ust. 2 , art. 13 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.poz. 1057 z późn. zm.) oraz  art. 9 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 z późn. zm.) w związku  z uchwałą Nr  XIX /132/20  Rady  Gminy Sosnowica z dnia 7 grudnia 2020 r.  w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy   z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2021 r.- , Wójt Gminy Sosnowica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Sosnowica  w 2021r.

 

Zarządzenie nr 9 Wójta Gminy Sosnowica z dnia 9 marca 2021r.: ogl konkurs-09032021113503

ZAŁĄCZNIKI:

  1. druk_oferty 2021r.
  2. Sprawozdanie-z-wykonania-zadaniapublicznego

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu: mm-01042021085633