Położenie geograficzne terenów dzisiejszej gminy Sosnowica na obszarze pogranicza polsko – ruskiego znalazło swoje odbicie w zmianach ich przynależności państwowej, a co się z tym także wiąże usytuaowaniu w strukturze administracyjnej oraz zaważyło w duzym stopniu na ich historię. Rywalizacja polsko – ruska, a po rozpadzie księstwa halicko – włodzimierskiego polsko – węgiersko – litewska na trwałe ukształtowały oblicze tych obszarów i stała się częścią składową ich dziejów.

Poczatki osadnictwa siegają pierwszej połowy XV wieku. Przed tym okresem najprawdopodobniej nie było tutaj zwartych ośrodków osadniczych. Zdecydowały o tym uwarunkowania polityczne i geograficzne.

Największe znaczenie na tych obszarach miał ród Sosnowskich, który wydał kilka postaci o znaczeniu nie tylko dla historii lokalnej, ale odgrywających dużą rolę w dziejach calego kraju. Posiadłość ich stanowiły największy komleks majatkowy na tym terenie.

Zagospodarowanie tych terenów w duzym stopniu uzaleznione było od warunków przyrodniczych tutaj dominujacych. Ze względu na przewagę mało urodzajnych i ciężkich w uprawie gleb, a także duże zabagnienia i zalesienie powstał tutaj typ gospodarki w oparciu o zasoby okolicznych lasów i wód. Uprawa roli co najmniej do końca XVI wieku stanowiła jedynie uzupełnienie dochodów. Przypuszczać można, że znaczna część zajmowała się bartnictwem i rybołustwem. Dopiero na drugim miejscu znajdowało sę rolnictwo i hodowla zwierząt.

Położenie obszaru na pograniczu polsko – ruskim, wpływało na ich specyficzny charakter i róznorodność. Widać to wyraxnie na przykładzie wyznania i obrządku zamieszkującej te tereny ludności, oraz ścisle z tym związaną organizacją kościelną. Uwarunkowania historyczne sprawiły, że jak każde tereny pogranicza poddane były infiltracji dwóch żywiołów etnicznych wzajemnie sie przenikajacych i wywierajacych na siebie wpływ. Wyodrębnienie w roku 1054 z nurtu Kościoła chrześcijańskiego dwóch odlamów: rzymskokatolickiego i greckoprawosławnego sprawiło, że obszar stał się pograniczem etnicznym, a także religijnym. jednakże, do czasów reformacji obowiązywało na obszarze pogranicza powiązanie przynależności etnicznej i wyznaniowej według schematu: Polak – katolik i Rusin – prawosławny. Reformacja i powstanie kościoła unickiego i częste konwersacje zachwiły tym schematem, ale go całkowicie nie zatarły.

Katolicy obrządku rzymskiego zamieszkujący w XIX wieku tereny dzisiejszej gminy Sosnowica byli związani w parafią rzyskokatolicką w Sosnowicy.

zdecydowana większość mieszkańcow tych terenów w XIX wieku była najpierw wiernymi Cerkwi unickiej, a po 1875 roku Cerkwi prawosławnej. Należeli oni w tym czasie do kilku parafi. największą z nich, a jednocześnie jedyną w całości rozpościerającą się na ziemiach dzisiejszej gminy była parafia w Sosnowicy. Po za tym na tych terenach istniała parafia w Lejnie. Niektóre miejscowości należały zaś do pobliskich parafii, w tym w Woli Wereszczyńskiej, Holi. Kodeńcu i Pieszowoli.

W okresie międzywojennym na terenie dzisiejszej gminy zamieszkiwali wierni róznych religii, wyznań i obrządków. Obok siebie żyli prawosławni, katolicy, judaiści i neounici oraz ewangelici.