Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina, że każdy uczeń do ukończenia 18 roku życia podlega obowiązkowi nauki i ma zapewnione miejsce realizacji tego obowiązku w publicznej szkole ponadpodstawowej, obowiązek zapewnienia tego miejsca spoczywa na powiecie.

Liczbę miejsc w oddziałach ustala organ prowadzący szkołę, który zatwierdza arkusz organizacyjny każdej szkoły. Ten sam organ prowadzący może również w trakcie trwającego postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zwiększyć liczbę oddziałów i miejsc planowanych na kolejny rok szkolny w danej szkole ponadpodstawowej.

Absolwent szkoły podstawowej może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech wybranych szkół ponadpodstawowych. Jeżeli nie zrekrutuje się w postępowaniu rekrutacyjnym ani w postępowaniu uzupełniającym, będzie przyjmowany do szkoły ponadpodstawowej, w której pozostały wolne miejsca. Wykazy takich szkół, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania uzupełniającego, są ogłaszane przez kuratorów oświaty.

W przypadku nie dostania się do żadnej z wybranej szkoły ponadpodstawowej lub w przypadku ucznia – mieszkańca powiatu, który ubiega się o przyjęcie do dowolnej klasy w szkole ponadpodstawowej, na przykład po powrocie z zagranicy lub z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania w kraju powiat musi zapewnić miejsce swojemu mieszkańcowi w szkole.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20232024—komunikat