Gmina Sosnowica  jako instytucja realizująca projekt ,, Budowa miasteczka ruchu drogowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sosnowicy”, nr POIS.03.01.00-00-0269/22-00 a zarazem beneficjent Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przedstawia niniejszym do publicznej wiadomości informację o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych  w wykorzystaniu środków unijnych. W ramach ww. mechanizmu Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 opracowała i udostępniła narzędzia informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez specjalny, dedykowany adres e-mail naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej

https://nieprawidlowosci.mfipr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Więcej informacji można znaleźć również na stronie www.cupt.gov.pl/strefa-beneficjenta/program-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/nieprawidlowosci/