Gmina Sosnowica –Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowicy zamierza przystąpić do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 Moduł II

Cel: Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.
Adresaci programu:

  •  mieszkańcy gminy Sosnowica
  • osoby w wieku 65 i więcej lat, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
  • osoby które prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom
    Opis Usługi:
  •  udostępnienie seniorom tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).
  • sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu;
  • po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka)podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.
  • W celu rozpoznania potrzeb, osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu do dnia 20 stycznia 2023 r.:  z OPS Sosnowica, ul. Spokojna 10, 21-230 Sosnowica,  nr telefonów: 82 5912153, 503 748 716