OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2022

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  1. Zakres tematyczny, limit środków oraz formy wsparcia w ramach danego zakresu:
Lp. Nr przedsięwzięcia Zakres tematyczny naboru (nazwa Przedsięwzięcia LSR) Limit środków w naborze (euro) Forma wsparcia
1 2.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia*

167 422,14 €**

(669 688,56zł***)

Pomoc na operacje w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a ma formę premii w wysokości 70 000 zł.

 *Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.)

**limit naboru ustalony w walucie EUR, zostanie przeliczony przez ZW po kursie bieżącym(kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z poprzedniego dnia pracy komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń)

*** limit wskazany w ogłoszeniu przeliczony na PLN po kursie stałym 4,00 PLN/EUR

  1. Termin i miejsce składania wniosków:

Termin składania wniosków: 07.06.2022 r. – 21.06.2022 r.  w godzinach 8.00 – 16.00.

Miejsce składania wniosków: biuro Stowarzyszenia LGD „Polesie”, ul. Nowa 1, 21-070 Cyców.

Szczegółowe informacje na temat naborów wniosków znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.lgdpolesie.pl