RAPORT O STANIE GMINY SOSNOWICA OPUBLIKOWANY

Udostępniliśmy Państwu raport o stanie gminy Sosnowica za rok 2021. W dokumencie znajdziemy m.in. informacje demograficzne, finansowe, o stanie mienia komunalnego oraz dotyczące pomocy społecznej i edukacji i wielu innych zagadnień.

Raport zawiera informacje o ważnych dla naszej gminy obszarach oraz podejmowanych w ubiegłym roku działaniach.

Mieszkańców gminy Sosnowica zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, a w razie pytań o kontakt z Urzędem Gminy Sosnowica.

 

RAPORT O STANIE GMINY SOSNOWICA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Wójt Gminy Sosnowica przedstawia Radzie Gminy Sosnowica Raport o stanie Gminy Sosnowica  za rok 2021.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy, budżetu obywatelskiego.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Sosnowica zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Sosnowica.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy tj. 23 czerwca 2022r. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Sosnowica odbędzie się
24 czerwca 2022 r.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w pliku zamieszczonym poniżej, a także w Sekretariacie Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Sosnowica

Pan Jacek Mitruk

 

Raport o stanie gminy Sosnowica 2021 rok

Zgłoszenie debata nad raportem