Rekrutacja do projektów trwa do 03.03.2022 Do udziału zapraszamy osoby po 30 roku życia z woj. lubelskiego, które przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej i są bezrobotne (tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  1. a) osoby w wieku 50 lat i więcej,
  2. b) kobiety,
  3. c) osoby z niepełnosprawnościami,
  4. d) osoby długotrwale bezrobotne,
  5. e) osoby o niskich kwalifikacjach.

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami projektów na stronach internetowych  www.plannasukces.eu   dotacjenastart.eu     w zakładce Dokumenty są zamieszczone potrzebne dokumenty.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.
Al. Racławickie 8/18A, II piętro, 20-037 Lublin
tel. (+48) 81 534 60 98
tel. / fax: (+48) 81 533 78 29
info@csi.info.pl
www.csi.info.pl

 

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Lublinie (20-037) przy Al. Racławickich 8/18A,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód  z/s w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000654055; REGON 366134837,
NIP 712 332 59 38; z kapitałem zakładowym wynoszącym 150 000,00 zł.

Jesteśmy uczestnikiem Programu
RZETELNA Firma
Sprawdź naszą rzetelność na
https://www.rzetelnafirma.pl/T9HV01HD