DODATEK OSŁONOWY- NOWE ŚWIADCZENIE
Szanowni Państwo, informujemy, że od 1 lutego 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowicy będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*Dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270). Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
• jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
• gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
*Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł dodatek nie przysługuje.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:
> elektronicznie – od 1 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego
> tradycyjnie (papierowo) – od 1 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r. : wrzucając wniosek do skrzynki podawczej zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy w Sosnowicy • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowicy przy ul. Spokojnej 10 – od 1 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 14.00,

Pamiętaj:
Przed wrzuceniem wniosku do specjalnej skrzynki podawczej włóż go do koperty z dopiskiem: dodatek osłonowy.
• osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio u pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowicy przy ul. Spokojnej 10.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie można pobrać przy ul. Spokojnej 10 oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowicy od 1 lutego 2022 roku. Pamiętaj o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku. Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 82 59 12 153. Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022r. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r. Wnioski złożone po 31 października 2022 pozostaną bez rozpatrzenia.
Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa. Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (Dz. U z 2022 r. poz. 1).

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

wskazowkijakwypelnicwniosekododatekoslonowy-1643276694

wzorwnioskuododatekoslonowy-1643276668

dodatek osłonowy