Wójt Gminy Sosnowica informuje, iż w dniu 18 czerwca 2021 r. Gmina Sosnowica podpisała aneks do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w przedmiocie wsparcia realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. W ramach porozumienia w siedzibie Urzędu zostanie utworzony punkt konsultacyjno-informacyjny.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem pracownik Urzędu Gminy Sosnowica świadczy na rzecz wnioskodawców, będących mieszkańcami Gminy Sosnowica, pomoc doradczą przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie.

W ramach podpisanego porozumienia w lipcu zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne dla mieszkańców. Szczegóły odnośnie terminu spotkania zostaną przekazane osobnym komunikatem.

Pomoc pracownika obejmuje wsparcie przy rejestracji na Portalu Beneficjenta, wypełnieniu
i wysłaniu wniosku, zapoznanie z zasadami Programu Czyste Powietrze i dokumentami
z nimi związanymi, wsparcie przy skompletowaniu wniosku o dofinansowanie jak również weryfikację samodzielnie sporządzonego i przedłożonego w Urzędzie Gminy wniosku pod kątem kompletności, spełnienia wymagań formalnych i prawidłowości dołączonych dokumentów oraz wsparcie doradcze przy wypełnianiu wniosku o płatność.

Jednocześnie informujemy, że Gmina dokonuje oceny wniosku o dofinansowanie, mającej na celu jedynie usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – nie decyduje natomiast o przyznaniu dofinansowania.

To WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z określonymi kryteriami jakościowymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Dane pracownika wyznaczonego do realizacji porozumienia:

Adrian Szymański – podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa
tel. 82 591 21 52
pon. – pt. godz. 9:00-11:00
e-mail. srodowisko@sosnowica.pl