PS-VI.021.1.2021
Lublin, dnia 1 lutego 2021 r.

Pani/Pan Prezydent/Burmistrz Miasta

Wójt Gminy/wszyscy/Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o włączenie się w akcję informacyjną dotyczącą programu Rodzina 500+. Od 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca tego roku, wnioski będzie można składać już od 1 lutego drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia – drogą tradycyjną.Ważne jest, by informacja na temat nowych terminów dotarła do wszystkich zainteresowanych, dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o włączenie się w kampanię informacyjną.W załączeniu przekazuję do wykorzystania (rozpowszechnienia) opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pakiet materiałów informacyjnych (informatory z najważniejszymi informacjami dotyczącymi programu oraz plakaty i ulotki), które umożliwią dotarcie do każdego rodzica i opiekuna,każdego zainteresowanego.

Z poważaniem, z up. Wojewody Lubelskiego
/-/ Mariusz Kidaj
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
/podpisano elektronicznie

 

 

Informator Rodzina 500+

krótki Informator 500+

plakat 500+