Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego“, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do Projektu. Osoba, która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu
z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

 

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl oraz w UG Sosnowica.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
z poprzednich trzech naborów.

Informujemy, że w zależności od liczby złożonych Zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego“, w związku z tym   o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.

 

Dokumenty do pobrania są dostępne na BIP Urzędu Gminy Sosnowica w zakładce
DO POBRANIA > FORMULARZE I OŚWIADCZENIA > ZGŁOSZENIE LOKALIZACJI AZBESTU

https://ugsosnowica.bip.lubelskie.pl/index.php?id=151&p1=szczegoly&p2=1513537

 

Pomoc przy wypełnianiu dokumentów w UG w Sosnowicy:

1 lutego – 12 lutego w godzinach 13 – 17

15 lutego – 26 lutego w godzinach 7:30 – 11:30

(godziny mogą ulec zmianie)

Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest na str. 5-6 zgłoszenia lokalizacji wypełnia WŁAŚCICIEL DZIAŁKI zgodnie
z objaśnieniami na str. 7