Druh Prezes Zarządu

Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

 

 

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie ogłasza edycję2020-2021Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego pod tytułem „100 –lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wierni tradycji w służbie drugiemu człowiekowi”.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych tematyką strażacką, ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich. Konkurs ten sprzyja również rozwojowi uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu jest dosyć szeroka i obejmuje udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach,akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych jak również tematykę historii pożarnictwa. Natomiast przedmiotem są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp.

 

Szczegółowe warunki konkursu zawiera załączony regulamin–NOWY od roku 2020, dostępny również na stronie www.zosprp.plw zakładce Regulaminy/ Konkurs plastyczny.

I –eliminacje środowiskowe-powinny być zakończone do 6grudnia,

II –eliminacje gminne, miejskie, miejsko-gminne–powinny być zakończone do 7stycznia,

III –eliminacje powiatowe-powinny być zakończone do 10lutego,

IV-eliminacje wojewódzkie -powinny być zakończone do28lutego,

V –eliminacje centralne –powinny być zakończone do 31 marca

 

Zarząd Oddziału Powiatowego przesyła do Biura Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie łącznie z protokołem z podsumowania konkursu na terenie powiatu od 1 do 5 prac w każdej grupie wiekowej w terminie do 15lutego2021r.Praca na odwrocie powinna być zaopatrzona specjalną metryczką (w załączeniu). W przypadku braku organizacji III etapu konkursu placówki przesyłają maksymalnie po 3 prace w każdej grupie wiekowej. Podsumowanie wojewódzkie odbędzie się na przełomie lutego/marca2021r.

Na finał centralny przesłanych zostanie po 5 prac z każdej grupy wiekowej. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie OW ZOSP RP w Lublinie www.zosprp.lublin.pl, oraz przesłane do Oddziałów Powiatowych, z terenu których zostaną otrzymane prace.Pozostałe warunki organizacji konkursu

Do oceny prac na szczeblu wojewódzkim nie będą przyjmowane prace przestrzenne oraz arkusze o powierzchni więcej niż 1m2i prace zbiorowe.2.Prace, które nie zostaną zakwalifikowane do szczebla Krajowego można odbierać w terminie do 15 marca2021r.3.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do pozostawienia prac i wykorzystania dla potrzeb wydawniczych lub innych (o ile autor nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń w tej sprawie).

Prosimy druha Prezesa o przekazanie tej informacji do gmin oraz zainteresowanych placówek na terenie powiatu. Rok 2021 to rok obchodów 100-lecia istnienia i działalności Związku OSP RP –organizacji zrzeszającej ochotnicze straże pożarne, w których służbę na wielu polach społecznej aktywności od ponad wieku pełnią strażacy ochotnicy służąc ojczyźnie i drugiemu człowiekowi.Zachęcamy do udziału w konkursie by poprzez różnego rodzaju techniki plastyczne przedstawić i pokazać jak widziana jest strażacka służba oczami innych: dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

 

Regulamin_OSKP

Karta_zgłoszenia_plastyczny_RODO_2020-2021