RAPORT O STANIE GMINY SOSNOWICA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Sosnowica przedstawia Radzie Gminy Sosnowica Raport o stanie Gminy Sosnowica  za rok 2019.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy, budżetu obywatelskiego.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Sosnowica za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Sosnowica.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym, Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy tj. 20 sierpnia 2020r. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Sosnowica  odbędzie się 21 sierpnia 2020 r.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w pliku zamieszczonym poniżej, a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sosnowica

/-/ Jacek Mitruk

 

DRUK ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenie debata nad raportem