Tytuł

Konsultacja koncepcji usług transportowych door-to-door w Gminie Sosnowica

Opis

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gminy Sosnowica, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych, do wypełnienia ankiety, której celem jest poznanie Państwa potrzeb i opinii w zakresie rozwoju indywidualnych usług transportowych typu door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności (dojazd. dowóz. transport), m.in. poprzez rozwój transportu dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami, seniorom. osobom zagrożonym wykluczeniem komunikacyjnym i społecznym. itp.

Państwa opinie będą nieocenionym źródłem wiedzy, ułatwiającym stworzenie koncepcji organizacji usług transportowych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

Szczegółowy opis konsultacji

Konsultacje będą bazą do opracowania koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door, które skierowane będą do osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności, tj. osób które mają trudności z samodzielnym przemieszczaniem się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszające się na wózkach, poruszające się na kulach, niewidome, słabowidzące, niesłyszące, i in. osób, które z uwagi na niedostępność usług transportowych na obszarze zamieszkania mają problem z dostaniem się do pracy, lekarza itp. Usługi będą skierowane do osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osób nieposiadających takiego orzeczenia ( w szczególności osób z trudnościami w poruszaniu się). Koncepcja ta będzie podstawa do aplikowania o środki w ramach konkursu grantowego pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, ogłoszonego przez Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

Podstawa prawna

Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) oraz § 1 oraz § 5 Uchwały nr XXXI/180/17 Rady Gminy Sosnowica z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

Obszar tematyczny

Mieszkańcy Gminy Sosnowica w tym organizacje pozarządowe

Administrator konsultacji

Gmina Sosnowica

Termin konsultacji

2020-07-30 – 2020-08-13

 

ZARZĄDZENIE :  05 Zarządzenie nr 39

 

Do pobrania:

06 ankieta-2