Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału w konkursach:

  • „Gmina Przyjazna Seniorom”
  • „Aktywny Senior”

Celem konkursów jest promowanie wielozakresowych działań na rzecz osób starszych przez gminy województwa lubelskiego oraz promowanie Seniorów aktywnie uczestniczących w życiu społeczności lokalnej.

Czas trwania konkursów: 2 lipca 2024 r. – 2 sierpnia 2024 r.

Do udziału w konkursach zapraszamy:

  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • samorządowe jednostki organizacyjne;
  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571);
  • osoby fizyczne.

W załączeniu:

Regulamin Konkursu „Aktywny Senior” wraz ze zgodą na udział w konkursie, zgodą na wykorzystanie wizerunku oraz formularzem zgłoszeniowym;

Regulamin Konkursu „Gmina Przyjazna Seniorom” wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Telefony do kontaktu: (81) 528 76 36, (81) 528 76 37, (81) 528 76 32.