Załączniki:

karta zgłoszenia kandydata na ławnika

oświadczenie kanadydata dot. przestępstwa

oświadczenie kandydatka dot. władzy rodzicielskiej

zapytanie o udzielenie informacji- KRK

zgłoszenie lista osób zgłaszających kandydata

Klauzula informacyjna RODO