Informacja o programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2022

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

DOFINANSOWANIE  – 331 092 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA –  331 092 ZŁ 

 

Gmina Sosnowica przystąpiła  do  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego.

Wójt Gminy Sosnowica zaprasza osoby chętne do skorzystania z Programu.

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do:

  • dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • załatwieniu spraw urzędowych,
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczenie o niepełnosprawności – także w zaprowadzeniu i przeprowadzenia ich do lub z placówki oświatowej.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Ilość osób którym zostaną przyznane usługi jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Uczestnik Programu, któremu pomoc będzie przyznana nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta  z zastrzeżeniem art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Program realizowany będzie do 31.12.2022 roku.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o składanie zgłoszeń do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowicy pokój nr 6, osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: ops@sosnowica.pl 

Ogólne zasady Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Anną Krasińską –  Kierownikiem OPS w Sosnowicy  pod  nr tel.: 82 591 21 53

 

PLIKI DO POBRANIA:

KARTA ZGŁOSZENIA WORD : Załącznik_nr_1_do_programu – karta zgłoszenia

KARTA ZGŁOSZENIA PDF: Załącznik_nr_1_do_programu – karta zgłoszenia

KLAUZULA RODO: Załącznik_nr_2_do_programu KLAUZULA