Szanowni Państwo,

W dniu 25 listopada 2021 r. rozpocznie się Kampania „16 Dni Bez Przemocy’’, która potrwa do 10 grudnia 2021 r. W związku z powyższym zawracam się do Państwa z prośbą o podjęcie aktywnych działań informacyjnych i promocyjnych, których celem będzie zwiększenie świadomości społecznej w zakresie braku akceptacji zjawiska przemocy i możliwości otrzymania wszechstronnej pomocy przez każdą osobę, która jest przemocą zagrożona. W ramach podejmowanych przez Państwa działań, proszę pamiętać o możliwości umieszczania informacji zarówno na stronie internetowej własnej jednostki, jak i w mediach społecznościowych.

Jednocześnie pragnę podziękować wszystkim jednostkom z Państwa terenu, które zaprezentowały nam swoje zasługi i osiągnięcia oraz podejmowane inicjatywy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wybór dorobku tych podmiotów, które następnie zostały przekazane do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, był bardzo trudny. Należy jednak podkreślić, że każda, nawet najmniejsza inicjatywa zasługuje na docenienie i uznanie, gdyż służy ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, ludziom wymagającym pomocy i wsparcia. Pragnę Państwa zachęcić do kontynuowania realizowanych działań w tak trudnym i wymagającym obszarze, jakim jest przemoc w rodzinie.

Z up. Wojewody Lubelskiego
Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej
/-/

Albin Mazurek
/podpisano elektronicznie/

Treść listu (PDF)