Zaniechanie   dopełnienia   obowiązku niewyrażonego   wprost   w   ustawie,   skutkujące szkodą na osobie wywołaną przez ataki dzikiej

zwierzyny,  może  uzasadniać  odpowiedzialność Skarbu   Państwa,   reprezentowanego   przez Wojewodę,   na   podstawie   przepisów   Kodeksu cywilnego.

Sąd Najwyższy w sprawie Sygn. akt III CSK 41/16 z powództwa S.P. przeciwko   Skarbowi   Państwa   – Komendantowi Miejskiemu Policji i Wojewodzie uchylił wyrok   Sądu   Apelacyjnego przekazując mu sprawę do ponownego rozpoznania.

Skład   orzekający   stwierdził   przy   tym,   że   państwo powinno odpowiadać za szkody wyrządzone ludziom przez dzikie zwierzęta – treść Wyroku w załączeniu.

 

Załącznik: III CSK 41-16